World Oceans Day World Oceans Day

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears (en endavant SOCIB) amb domicili a Parc Bit, Naorte, Bloc A 2ªp. pta. 3, Palma de Mallorca, 07121 amb CIF Q0700535H representada per Joaquim Tintoré Subirana amb NIF 46220557X posa a disposició en el web www.medclicphoto.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Medclic: el Mediterrani a un clic per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web www.medclicphoto.es en totes i cadascuna de les pàgines.

El Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears està inscrit al Registre Mercantil de BOE núm. 83 de 5 d'Abril del 2008.

L'accés al lloc web de www.medclicphoto.es implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de Medclic: el Mediterrani a un clic no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament prohibeix les següents accions:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o mitjançant del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de SOCIB o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing ").

1.2.- SOCIB podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al www.medclicphoto.es si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS. Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- SOCIB utilitzant fonts internes i externes de tal manera que SOCIB únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- Tercers aliens a SOCIB bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o a notícies d'altres llocs dels que no és titular SOCIB. SOCIB en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links.

L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de SOCIB no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

2.3.- SOCIB es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en www.medclic.es.

TERCERA DRETS D'AUTOR I MARCA

Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Medclic: el Mediterrani a un clic, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de SOCIB. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de SOCIB .

QUARTA JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Palma de Mallorca (Illes Balears) renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA.- CANVI DE NORMATIVA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. SOCIB podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de SOCIB.